Hotels In barmer
Circuit House : Dak Bunglow, Jain Dharamshala, Ranchhore Dharamshala, Sindhi Dharamshala , barmer

Kailash Sarovar Hotel : Station Road , barmer

Krishna Hotel : on Station Road, barmer

Raj Restaurant Vegetarian , barmer

Hotel Khartal (RTDC) , barmer 01463- 20727Dak Bungalow , barmer 01463- 20064

Seva sadan Dharamshala , barmer 01463- 20327

Jain Dharamshala , barmer 01463- 20413

Ranchhore Dharamshala , barmer

Sindhi Dharamshala, barmer

Hotel Gopal barmer , Barme r01463- 227500